ජීවිතයේ අමතක නොවන ගුරුවරයෙක් කියන්නට ඒ දරුවන්ටත් හැකිවේවි

ජීවිතයේ අමතක නොවන ගුරුවරයෙක් කියන්නට ඒ දරුවන්ටත් හැකිවේවි... #srilankanteacher #ගණිතගුරුතුමා


Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment